Intervention at the Embassy of Greece in Ljubljana

News

englisheλληνικά | български

On Sunday 9th July there was an intervention outside the greek embassy in Ljubljana to focus attention on the racist murder by a cop 2 days before and to continue to call out the state murder of 600 people in Pylos. Banners were hung on the building and the gathering shouted slogans in greek and english.

During the summer the greek state is in fever to present itself as paradise to tourists. But this image is reliant on daily violence targeted at racialised people, those claiming asylum, the homeless and drug users who live in the cities.

The murder of a 20 year old now, a 16 year old last year and every other murder by a cop is proof that the greek state, as every state, relies on oppression, violence and murder.

Killing a racialised person when running away is an outcome of institutional racism just as the murder of 600 people crossing the sea is just one example of the daily reality of EU asylum policy and border regimes.

We call for the demonstration against the murder in pylos and every racist state murder on Thursday 13th July in Omonia at 7pm.

Cops, Frontex, Coastguards, All are murderers

. . .

Παρέμβαση στην ελληνική πρεσβεία στη Λιουμπλιανα

Στις 10 Ιουλίου πραγματοποιήσαμε παρέμβαση έξω από την ελληνική πρεσβεία στη Λιουμπλιάνα για την πρόσφατη ρατσιστική δολοφονία από μπάτσο καθώς και τη μαζική κρατική δολοφονία 600 ανθρώπων στην Πύλο. Στη συγκέντρωση κρεμάστηκαν πανό στο κτίριο της πρεσβείας και φωνάχτηκαν συνθήματα στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το κράτος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει την Ελλάδα ως έναν παράδεισο για τους τουρίστες. Αλλά η δημιουργία αυτή της εικόνας βασίζεται στην καθημερινή βία απέναντι στους ανθρώπους που υφίστανται ρατσιστικές διακρίσεις, στα αιτούντα άσυλο, στους άστεγους και τους/τις χρήστ(ρι)ες ουσιών που ζουν στις πόλεις.

Η δολοφονία ενός 20χρονου τώρα, ενός 16χρονου τον προηγούμενο χρόνο και κάθε δολοφονία από τα όπλα των μπάτσων είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος, όπως και κάθε κράτος, θεμελιώνεται στην καταπίεση, τη βία και τον θάνατο.

Η δολοφονία ενός μετανάστη που έτρεχε για να ξεφύγει αποτελεί συνέπεια του θεσμικού ρατσισμού, με τον ίδιο τρόπο που η μαζική δολοφονία 600 ανθρώπων που διέσχιζαν τη θάλασσα είναι το αποτέλεσμα της καθημερινής πραγματικότητας που δημιουργούν το καθεστώς των συνόρων και η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου.

Καλούμε σε διαδήλωση για τις δολοφονίες της Πύλου και κάθε ρατσιστική δολοφονία την Πέμπτη στις 13 Ιουλίου στις 7 μ.μ. στο Ομονοια.

Μπάτσοι, Frontex, λιμενική αρχή, ολα τα καθάρματα δολοφονούν μαζί

. . .

НАМЕСА В ГРЪЦКОТО ПОСОЛСТВО В ЛЮБЛЯНА

В неделя, 9 юли, имаше интервенция пред гръцкото посолство в Любляна, за да се съсредоточи вниманието върху расисткото убийство от ченге преди 2 дни и да продължи да се нссочи вниманието към държавното убийство на 600 души в Пилос. На сградата бяха окачени транспаранти, а събралите се скандираха лозунги на гръцки и английски.

През лятото гръцката държава е в треска да се представи като рай за туристите. Но този образ се основава на всекидневно насилие, насочено към небели хора, търсещи убежище, бездомни и употребяващи наркотици, които живеят в градовете.

Убийството на 20-годишен сега, 16-годишен миналата година и всяко друго убийство от ченге е доказателство, че гръцката държава, както всяка държава, разчита на потисничество, насилие и убийства.

Убийството на цветнокож при бягство е резултат от институционален расизъм, точно както убийството на 600 души, пресичащи морето, е само един пример за всекидневната реалност на политиката на ЕС за убежище и граничните режими. Призоваваме за демонстрации срещу убийството в пилос и всяко расистко държавно убийство в четвъртък, 13 юли в Омония в 19:00 часа.

Полицаи, Фронтекс, брегова охрана, всички са убийци!